Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obchodní právo - soutěžní právo

29. 9. 2007

Autor:

Mgr. Jan Havlíček, právník

www.MEDARB.cz

www.hajan.estranky.cz
ha.jan(zavináč/at)seznam.czSoutěžní právo

 

1. Charakteristika soutěžního chování a soutěžního práva, struktura soutěžního práva a jeho prameny

 • více osob žádá nebo nabízí totéž a mezi sebou zápasí
 • náležitosti soutěže:

- identita předmětu

- pluralita osob (soutěžících)

- zápas mezi nimy o předmět soutěže

 • soutěž dokonalá (výrobce ani kupující svým jednáním nemohou působit na cenu), nedokonalá (podnikatel může cenu ovlivňovat)

Právní regulace

- nepřímá – limity tržního prostoru (vyloučením věcí z obchodování, zvýšeného dozoru na některou oblastí-zrbaně…)

- přímá – chrání pozitivní fce HS (hosp.sou)

V pr.regulaci HS neplatí obecná zásada neminem leadere (nikomu něškodit),protože v právním rámci škodi je smyslem HS.

 • PHS sleduje zejména ochranu soutěžitelů a spotřebitelů
 • § 41-43 + 44-55 a zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně HS, dále pak z.č.: 634/1992 na ochranu spotřebitele, z.č.: 231/2001o provozování rozhlasového a TV vys., z.č.: 40/1995 o regulaci reklamy, trestní postih nekalé soutěže v §149 TrZ

 

2. Subjekty právních vztahů vznikajících v hospodářské soutěži

 

 

 • soutěžitelé (podnikatelé dle §2/2, ostatní subjekty – svobodní umělci, kult.a charitativní instituce, stát a org.st.) – nerozhoduje legálnost (oprávněnost) podnikání
 • PO oprávněné hájit zájmy soutěžitelů
 • Osoby pomocné  – členové statut.org. soutěžitele v případě podplácení

- osoby, které vyzradily obch.tajemství

 • spotřebitelé - § 54/2

 

3. Generální klausule (GK) proti nekalé soutěži (NS) a její právní význam

§ 44/1 – generální zákaz nekalé soutěže

 • znaky uvedené v GK musejí být naplněny i pokud jsou ve skutkových podstatách § 45an.
 • Pokud jednání není ve skutkových podstatách §45 an. a naplňuje znaky § 44/1, pak jde o NS

Znaky dle GK – musejí být kumulativně naplněny

- jednání v hosp.soutěži

 • komisivní – kopírování loga…..
 • omisívní – opomenutí v jehož důsledku dojde k vyzrazení obchodního tajemství

- rozpor z dobrými mravy

 • DM se řídí aktuálními mravními hodnotami, je na posouzení soudu

- zp.přivodit újmu soutěžitelům nebo spotřebitelům

 • ohrožovací delikt – může způsobit újmu (lze se bránit před vznikem újmy)
 • ohrožení i nemajetkových statků (goodwill, dobrá pověst)

 

4. Jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže a jejich srovnání

 • klamavá a nekalá reklama

- veřejnopr.regulace – zákon o reklamě, zákaz uvádět nepravdivé údaje, urážející, ohrožující mravnost, propagující násilí, zákaz podprahové reklamy, omezení reklamy na tabák, alkohol, léčiva, zbraně, osoby mladší 15 let

 - zákon na ochranu spotřebitele-klamání spotřebitelů

 

 - z. rozhlas a TV vysílání

 

 • klamavé označení výrobků a služeb

-  jde o šíření (sdělení jakkoli) nepravdivých (klamavých) údajů za účelem získání prospěchu z HS

(např. určení místa původu, použité barvy, tvar, značka, označení – patentovaný…., ocenění ač nemá)

 

 • vyvolání nebezpečí záměny

- užití cizí firmy nebo jiného názvu (výjimky: franchizingové sml.)

- užití zvl. označení podniku (např. zkratka firmy, logo podniku…)

- § 47/b – zvláštních označení výrobků, výkonů podnik.materiálů . jsou-li příznačné pro podnik

- napodobení výrobků, obalů (tzv. otrocké napodobení)

 

 • parazitování na pověsti

nezahrnuje pouze goowill ale také image, jde o oborové kritérium (dobré renomé může mít podnikatel v ne zrovna etickém oboru)

chrání celkovou pověst soutěžitele, ochranu lze poskytnou pokud by měl mít druhý prospěch

 

 • nekalosoutěžní podplácení

nejde o stejnou konstrukci jako §161 TrZ, jedním z důvodů je, že trestně odpovědná je pouze FO, proces je soukromoprávní-závislý na iniciativě stran

musí jít o aktivní podplácení, podplácené osoby: statut.org., ředitelé a ved.pracovníci, zaměstnanci, nebo jinak blízce spolupracují se soutěžitelem a mohou jeho rozhodnutí ovlivnit

může jít také o podplácení osob pomocných,kteří ani nejsou soutěžiteli

 

 • zlehčování

zákaz rozšiřovat pravdivé i nepravdivé informace k získání vlastního prospěchu

 

 • porušení obchodního tajemství

delikvent nemusí být soutěžitelem (zaměstnanci, pracovníci, poradci, znalci…)

delikt – pokud tajemství sdělí anebo jej zneužijí pro sebe

 

 • ohrožování zdraví a životního prostředí

ustanovení vychází z vůle ochrany životního prostředí všemi dostupnými prostředky (důvod.zpráva)

nevyrábět výrobky zdraví škodlivé, pracovní prostředí atd.

 

5. Soutěžní jednání a jejich srovnání z pohledu klasifikace na soudcovské skutkové podstaty, klamavá, parazitní a agresivní soutěžní jednání

K vymezení inominátních skutk.podstat přispívá judikatura.

 

 • agresivní reklama

lstivá jednání., obracející na city dětí, podprahová reklama, skrytá – propagací určité zboží se vlastně propaguje jiné

 

 • lavina

(tzv. pyramida, nebo hydra nebo letadlo)

 

 • prémiování

neodůvodněné zvýhodňování zákazníků na úkor ostatních soutěžitelů

????? dárky, bezplatné vzorky atd ???? – opis z učebnice – v praxi divné

 

 • bojkot a hospod.diskriminace

vlastní – primární - odmítnutí podnikatel jednat o obchodu, pro odmítnutí nejsou hosp. nebo právní důvody

sekundární – působení na ostatní podnikatele, aby se soutěžitelem nepodnikali

 

 • cenové výhody a jiné metody přetahování

např. slib bezplatné právní pomoci při ukončení smluv s ostatními soutěžiteli

 

 • podstrkávání zboží

chce-li zákazník nějaké zboží a prodavač mu bez řečí dá jiné

 

 • přetahování zaměstnanců

 

6. Soukromoprávní prostředky ochrany proti nekalé soutěži, aktivní a pasivní legitimace ve sporech z nekalé soutěže

 

 • opatření přijímaná st. orgány (především soudy)

- předběžná opatření – nedochází ke zlepšování práva (pr. postavení), ale k jeho udržení ve stávajícím pokojném stavu. Donucení zdržení sporného jednání, které by mohlo být shledáno nekalosoutěžním.

Druhy:  + opatření proti zásahu do pokojného stavu § 5 ObčZ

+ svépomoc § 6 ObčZ (zásah musí být neoprávněný a hrozit bezprostředně) + např. § 418/2 ObčZ – nutná obrana

+ předběžná opatření § 74 an OSŘ a 102 OSŘ

Zejména bývá využito § 76/1 písm. f OSŘ – účastník musí něco vykonat, zdržet se, něco snést.

Musí být rozhodnuto do 7 dnů od podání návrhu §75/4 OSŘ

(Principy předběžných opatření v rozhodování soudů podle Vrchního soudu v Praze R3 Cmo 1446/94

Soud může použít předběžného opatření k zamezení vzniku škody či jiné újmy, ale musí mít rozhodné skutečnosti osvědčeny. Jde o prozatímní řešení. Zásah musí být přiměřený, stejně tak musí být přiměřená případná újma.) – předb.opatř. se vydává usnesením

 - meritorní rozhodnutí

žalobní petit:

+ zdržení se jednání nekalosoutěžního

+ odstranění závadného stavu

+ přiměřené zadostiučinění i v penězích

+ náhrada škody (odpornost jako u porušení závazku)

+ bezdůvodné obohacení

K nápravě slouží také uveřejnění rozsudku (pravomocného!) – někdy rozhodne soud o míře zveřejnění

 

Aktivní legitimace

- taková práva svědčí osobám, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena či ohrožena (nejen soutěžitelé a spotřebitelé)

 - vlastně subjekty HS

 • soutěžitelé (podnikatelé dle §2/2, ostatní subjekty – svobodní umělci, kult.a charitativní instituce, stát a org.st.) – nerozhoduje legálnost (oprávněnost) podnikání
 • PO oprávněné hájit zájmy soutěžitelů (trochu problém – u nás moc nejsou)
 • spotřebitelé - § 54/2

Zákaz kumulace žalob (§83/2 OSŘ)c – existuje-li soud pro stejné nekalosoutěžní jednání spočívajícím v odstranění nebo zvržení se, nejsou přípustné další jednání ve stejné věci. To lze i zneužít, protože je-li rozhodnuto o věci (i nevyhověním) již se nerozhoduje znovu v téže věci.

 

Pasivní legitimace

- rušitelé – pojem je širší než soutěžitelé

- podílející se na deliktech soutěže

- odpovědnost za škody je objektivní

 

Řízení

Výše + § 118b OSŘ:

- předložit důkazy a uvést rozhodné skutečnosti lze jen do první jednání (nevztahuje se na důkazy vylučující důkazy z 1. jednání)

- o následcích musejí být účastníci poučeni před 1. jednáním

Náznakem obracení důkazního břemene z aktivně legitimovaných na rušitele nabádá směrnice 84/450/EHS resp. 97/55/EU – týká se klamavé a srovnávací reklamy a předpokládá podání důkazů o správnosti tvrzení

Důkazní břemeno se obrací v pr. § 54/2 a žalobcem je spotřebitel. Problém naopak § 54/2 in fine – o rozsahu bezdůvodného obohacení nemůže spotřebitel nic tušit.

 

§ 53 – výčet prostředků ochrany v nekalé soutěži je taxativní, lze ale použití právních prostředků jiných (trestněprávní sankce, žaloby na určení…)

 

7. Právní úprava označování podnikatelů

 

 • obchodní firma

- základní atribut právní subjektivity

- ochrana firmy u PO je založena principu registračním, obligatorně se zapisuje do OR

- u FO na základě priority – již faktickým užíváním

- ochrana o ObčZ § 19b pro PO - neoprávněné užití názvu PO

- mezinárodně právní úprava – Pařížská úmluva na ochranu prům. vlastnictví

Firma – 4 kritéria

+ pravdivost firmy – znamení použití dle listin (FO – ŽL, koncese, PO – výpis z OR + pr.forma). Prolomením je používání staré firmy právní m nástupcem

+ přiměřenosti firmy

+ nezaměnitelnosti

+ dostatečné rozlišitelnosti

Platí pravidlo dřívějšího práva

Nelze převést firmu bez podniku – omezení subjektivní dispozice, lze však poskytnou její užívání formou licence

Žaloba – negatorní a restituční

 

 

8. Právní úprava označování výrobků a služeb podnikatelů

 

 • ochranné známky

z.č.: 441/2003 Sb. známkový zákon,ale i zákon na ochranu spotřebitele, o České obchodní inspekci, protipirátský zákon

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek – Mezinárodní úřad duševního vlastnictví v Ženevě – mezinárodní ochranné známky

OZ společenství – úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu se sídlem v Alicante

Vlastníkem ochranné známky může být i nepodnikatel

Principy ochrany:
+ výlučnost ochrany

+ registrační princip

Fce a předmět ochrany:

- rozlišovací

- garanční

- soutěžní

- ochrannou

 

Předmětem je (§1 ZnámkZ) – označení schopné grafického znázornění – písmeny, slovy,, číslicemi, kresbou, tvarem výrobu, obalu. Jde o odlišení produktů stejného druhu mezi sebou (dle definice nemůže jít o vůně, zvuky)

- výluky zápisné způsobilosti

+ absolutní – úřad přihlíží ex orficko

+ relativní – opírají se starší práva 3.osob

- na základě písemného souhlasu majitele OZ lze zapsat do OR shodné označení

 

Řízení o udělení ochrany

+ formulářová přihláška (třída prací nebo služeb dle Niceské dohody – vyhláška MZV 118/1979 Sb.)

+ přihlašovatel – FO nebo PO s ZPÚ

+ správní poplatek

+ podáním vzniká právo přednosti, které přihlašovatel uplatní proti všem pozdějším přihlašovatelům

+ národní cesta x mezinárodní zápis

+ prověření správnosti a originálnosti úřadem (např. v databázi NOZ ROMARIN)

+ proti zapsání může kdokoli předat úřadu písemné připomínky

+ 3 měsíce od zveřejnění ve věstníku lze podat písemné námitky

 

Forma ochrany

+ 10 let od podání přihlášky, lze na žádost vždy o dalších 10 prodloužit

+ zánik také prohlášením o vzdání se práva

+ zrušení na návrh úřadem (nevyužívání, zdruhovění, prokázání klamání známkou)

 

 Označení je ®

 

 • Olympijská symbolika

z.č.. 60/2000 Sb.

zároveň také úprava jako u Ochranných Známek

jde o emblém a vlajku, symboly a výrazy olympijský a olympiáda

v prvním stupni je příslušný dle § 9/3 OSŘ krajský soud

 

 • Označení původu a zeměpisná označení

z.č.: 452/2001 Sb. o ochraně a původu a zeměpisných označení

zákon na ochranu spotřebitele

OZ v § 46

Madridská dohoda a Lisabonská dohoda na ochranu označení původu

Mezinárodní Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) v rámci WTO

V rámci EU má ČR chráněny některé národní značky: např. Budějovické pivo, Českobudějovické pivo

+ zeměpisné označení – olomoucké tvarůžky, karlovarské oplatky, žatecký chmel, znojemské okurky

+ výluky ze zápisu: možnost záměny (tokajská oblast na Slovensku a Tokaj v Maďarsku)

+ není časově omezeno

+ není obchodovatelným nehmotným statkem – nelze uzavřít licenční smlouvu

 

 • zvláštní označení

- vztahuje se k určitému podnikateli nebo podniku

- jde především o podnikové uniformy, loga, vybavení prodejny atd

- ochrana především opřená o § 46 OZ nebo § 48 OZ

 

9. Celková charakteristika právní úpravy směřující k ochraně soutěžního prostředí na trhu, postavení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, prameny práva na ochranu hospodářské soutěže

 

Právo na ochranu HS má jiný hlavní účel než právo proti nekalé soutěži. Nekalá soutěž předpokládá soutěžní prostředí a nahrazuje autoregulační působení (kvalita soutěže), kdežto u kartelového práva soutěžní prostředí neexistuje – existenční ochrana konkurence.

Kartelové právo (KP) patří do skupiny veřejného práva.

Fce HS

- hospodářské

- společenskopolitické

 

Typy HS:
- dokonalá konkurence

- monopolistická konkurence (soutěž je vždy nedokonalá a má monopolistické rysy)

- funkční a svobodná soutěž (funkční je náhražkou dokonalé HS – tzv. second-best-theory)

- Chicagská škola (odmítání státních zásahů)

- Harvardská škola (odpůrci chicagské školy

 

Relevantní trh – vymezuje se věcně, časově, místně

Tržní moc –schopnost soutěžitele určovat chování jiných účastníků na trhu (konkurenta i spotřebitelů)

Druhy protisoutěžních postupů

- omezení horizontální (mezi podniky stejného hosp.stupně)

- vertikální ((typicky mezi prodávajícím a kupujícím)

- diagonální (např. propojení banky a velkého podniku)

podle příčiny HS

- protisoutěžní jednání v užším slova smyslu (na základě smlouvy)

- tržní mocí zabraňovací postupy a monopolní chování

- koncentrační strategie (snížení počtu soutěžitelů)

 

Kartely (částečné monopoly) – druhy

- cenové, stanovující min. ceny, množstevní, rozdělení zákazníků, racionalizační (výzkum, vývoj – nemusí být škodlivé), podmínkové (dotace, platební a jiné podmínky)

* vertikální omezení soutěže

* zabraňování podmíněné tržní mocí a monopolní chování

* bojkoty (zbraňovací soutěž – vylučuje konkurenta – horizontální, vylučuje odběratele – vertikální)

* odmítnutí dodávek (zákonné – zákaz omezení spolupráce – kontraktační povinnost)

* diskriminace

* výlučnost (exclusive dealing)

* vázaná ujednání (když chce koupit jedno zboží, musí koupit i druhé)

* koncentrace (koupení konkurenčního podniku)

* externí růst (spojování podniků dříve samostatných)

* interní růst (vytvářet nové, vlastní kapacity)

 

Soutěžní politika

* rezignace na státní soutěžní politiku

* obnovování a udržování soutěžních struktur

* respektování trhu ale jeho regulace ex post

* vlastnický přístup (zestátnění nebo státní kontrola monopolů – např.: energetika)

 

Právní úprava

čl. 64/1,2 Asociační dohody (týká se kartelových předpisů ES, Komise, E Soudního dvora)

z.č.: 143/2001 Sb. o ochraně HS

 

 

10. Dohody omezující soutěž (kartely)

 

Pr.úprava chápe dohodu om. soutěž (DOS) - euroúprava v čl. 81 Smlouvy o Evropském společenství

 

Pojem a podstata kartelu:

 • vytlačení konkurentů
 • jde o vytvoření „monopolu“
 • nemusí být písemné dohody, ale i konklusivní jednání

Druhy:

- Cenové  - tzv. price fixing – stanovení pevných cen

 - stanovení minimální ceny = odběratelský kartel

 - množstevní = omezení odběru kvótami

 - výrobní = regulují množství výroby a tím i nabídku – deformace trhu

 - racionalizační = spojení za účelem investic do vývoje, výzkumu..

 - podmínkové = jednotné používání obchodních podmínek

Horizontální x vertikální

 

Cenová doporučení – omezení tržního určení ceny

Teritoriální rozdělení trhu (dealeři)

Junktimy – vynucené spojování nesouvisejícího plnění

 

Výjimky ze zákazu kartelů

 • administrativně povolené, pouze skupinově (nař. Rady 1/2003 – kontrola kartelů ex-post – nové blokové výjimky nebudou vydávány)
 • podmínky – všechny negativní + musí přispívat ke zlepšení výroby, k pokroku, odbytu, spotřebitelé z toho musejí mít prospěch

Nařízení 1/2003 Rady:

- přenáší odpovědnost z Komise na podniky budou sami odpovědni za splnění podmínek čl. 81/1 a 3 SES

- komise nemůže vydávat konstitutivní rozhodnutí o zakázanosti dohody

- důsledkem je vyšší kartelová svoboda, liberalizace kartelových svobod  oslabení ochrany soutěže

 

ČR - § 3 zOHS

 • podle rozhodovací činnosti jde o horizontální i vertikální linii
 • nepovažuje se paralelní jednání – když druhý podnik reaguje na chování prvního

- generální klauzule

Zakazuje již uzavření – potencilnalita – ne až plnění

Zakazuje dohody které vedou nebo mohou vést k narušení soutěže

Důsledkem - §39ObčZ – absolutní neplatnost smlouvy

- demonstrativní skutkové podstaty

* cenové a podmínkové kartely

* restrikční a kontrolní (omezování nebo kontrola výzkumu a vývoje, investic,)

* segmentační (rozdělení trhu)

* junktimační (vázanost nesouvisejících plnění) – nutno posuzovat případ od případu = rule of reason

* diskriminační – znevýhodňuje některé soutěžitele

* bojkotové – neobchodovat, nespolupracovat s někým

* licenční – musí přesahovat rozsah zákonné úpravy ochrany práv z průmyslového nebo duševního vlastnictví

* horizontální = soutěžitelé na stejné úrovni (min. 10% účastni na relevantním trhu)

* vertikální = různé úrovně trhu (15%)

Absolutní (per se) zákaz platí u cenových kartelů a u souborných kartelů (soubor dohod – 1strana stejný soutěžitel)

 

Výjimky

- ex lege – od 2.6.2004 Úřad již nepovoluje individuální výjimku – reakce na Nařízení 1/2003 Rady –systém vyjímek přímo ze zákona

- obecná výjimka § 3/4 zOHS

- blokové výjimky – podle souboru vyhlášek ÚOHS – splnění podmínek – není nutno žádat a oznamovat ÚOHS, šetří kapacitu Úřadu, vytváří stejné podmínky v rámci EU

 

 

11. Kontrola spojování soutěžitelů

 

- účelem je zaručení funkčnosti soutěže

- urč. druhy spojení podniků – úprava v generální klauzuli § 12/3 OHS

 

Úplná koncentrace § 12/1,2

 • dříve samostatné působení – přeměna (sloučení) v jedno
 • nabytím podniku jiného soutěžitele (i vznikem kontroly nad podnikem) – joint-venture – dva soutěžitelé založí a ovládají společný podnik

Neúplná § 12/3

 

Výpočet obratu – ne pouze z obratu na relevantním trhu, ale při činnostech, které jsou předmětem podnikání. Přičemž se započtou i výnosy v rámci koncernu nebo budoucího koncernu – odečte se obrat v rámci koncernu (mezi sesterskými společnostmi)

 

Řízení o povolení spojení

 • dvoufázové
 • první – rozhodně Úřad zda vůbec podléhá jeho schválení (do 30 dnů)
 • druhá povolí – možno i s podmínkami nebo zamítne

Podání návrhu – pouze na návrh (ne ex-effo)

Náležitosti upraveny vyhláškou ÚOHS – např.: plná moc zástupců, výpisy z OR, audity, výroční zprávy, schéma obratu, struktura nabídky a poptávky, vztahy vlastnictví, personální propojení)

 

Zákaz soudu zapsat do OR před rozhodnutím ÚOHS

 

 

12. Ochrana před zneužitím tržní moci

 

Tržní moc:
- schopnost soutěžitele určovat přímo či nepřímo chování jiných účastníků trhu (konkurentů i spotřebitelů, ale i schopnost chovat se na nich nezávisle

- posuzuje se nejen podle tržního poddílu, ale i podle finanční a hosp. síly soutěžitelů

- její stanovení je důležité pro posouzení zneužití dominantního postavení na trhu (povolení fúzí)

 

Velká

- při velké tržní moci dochází k porušení volné soutěže

- podléhá dohledu

- mění podmínky střetu na trhu

 

Zákaz zneužití dominantního postavení

 • nemusí zneužít ale může proto je nutný regulace
 • v zákoně vymezeno před. kvalitativní domin.postavení a podpůrně kvantitavní
 • kontrolu provádí ÚOHS – která popř. takové chování zakáže

Dom.postavení - §10/3 – 40% tržního poddílu

 

Gen.klauzule - §11/1 zOHS

Demonstrativní skutkové podstaty:

- vykořisťovatelské zneužívání (vynucování nepřiměřených podmínek, registrace na úkor potřebitelů)

- zabraňovací zneužívání (junktimace- podmínka uzavření smlouvy na to že strana odebere ještě něco jiného-nesouvisejícího, diskriminace, cenové podbízení, odmítnutí přístupu k infrastruktuře

 

Vstřícná a nápravná opatření – odstraní-li na výzvu stav nežádoucí nemusí být meritorně rozhodnuto § 7 zOHS